Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het ACV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het ACV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ACV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de sitebeheerder contacteren.

Algemene clausule persoonlijke levenssfeer

Door de toegang tot deze website (www.acv-over-innovatie.be ) verklaart u als internetgebruiker dat u kennis heeft genomen van met de algemene voorwaarden hieronder en uitdrukkelijk akkoord gaat.

U geeft aan het ACV de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.
•ACV eerbiedigt de privacy van u als internetgebruiker overeenkomstig de geldende wetgeving.
•De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ACV, gevestigd te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579.
•Eventuele persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden enkel door ACV verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van het ACV. Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden.
•U laat de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van het ACV.
•U heeft recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die door het ACV worden verwerkt en u kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren, evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.
•U kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie.
•Uw persoonsgegevens worden door het ACV strikt vertrouwelijk verwerkt.